مستندات سیچک

سیگنال خصوصی

سیگنال خصوصی سیگنالی است که تنها برای کسانی که اشتراک یک تحلیلگر را دریافت کرده اند به نمایش گذاشته می شود.

سرمایه گذاران برای دریافت سیگنال های خصوصی یک تحلیلگر میتوانند اشتراک ماهانه تحلیلگر مورد نظر خود را دریافت کنند و در طول ماه از تحلیل های خصوصی او استفاده کنند.